Jeśli nie znalazłeś potrzebnej części lub szukasz używanego elementu - napisz! Posiadamy na stanie tysiące części - na pewno pomożemy!
Twój koszyk 0 zł
Kategorie
PL / zł

Regulamin | Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MITSUSTYLE

obowiązujący od 1 stycznia 2023r.

 

Drogi Kliencie!

Bardzo mi miło, że zdecydowałeś się zrobić zakupy w naszym Sklepie.

Zapoznaj się proszę z poniższym Regulaminem i zasadami sprzedaży, które obowiązują Ciebie i mnie podczas robienia zakupów.

Pamiętaj także, że w razie pytań i wątpliwości, możesz skontaktować się ze mną poprzez dane

kontaktowe: adres pocztowy: Mitsustyle Piotr Sędłak ul. Jana Brzechwy 11 43-200 Pszczyna

adres poczty elektronicznej: allegro@mitsustyle.pl numer telefonu 502-082-388 wskazane również w Regulaminie

 

 

SPIS TREŚCI

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE I DANE KONTAKTOWE …...........................................str. 2

§ 2 DEFINICJE …..............................................................................................................str. 3

§ 3 WYMAGANIA TECHNICZNE …..................................................................................str. 4

§ 4 PRODUKTY DOSTĘPNE W SKLEPIE …...................................................................str. 5

§ 5 SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ …...............................................................str. 5

§ 6 CENY PRODUKTÓW I FORMY PŁATNOŚCI ….........................................................str. 7

§ 7 DOSTAWY PRODUKTÓW – KOSZTY, FORMY I TERMINY …..................................str. 7

§ 8 USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ …...........................................str. 8

§ 9 REKLAMACJE, RĘKOJMIA KONSUMENCKA.................... .........................str. 10

§ 10 GWARANCJA I SERWIS ….....................................................................................str. 11

§ 11 ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA ….........................................str. 11

§ 12 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW …....................................str.13

§ 13 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW NA PRAWACH KONSUMENTA …............................................................................................................str. 14

§ 14 WŁAŚNOŚĆ INTELEKTUALNA, LICENCJA, PRAWA AUTORSKIE …...................str. 14

§ 15 DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES …..................................................................str. 16

§ 16 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA SPORÓW I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ PRZEZ KONSUMENTA ..............................................................................str. 18

§ 17 POSTANOWIENIA KOŃCOWE ...............................................................................str. 19

ZAŁĄCZNIK nr 1 - WZÓR FORMULARZA REKLAMACYJNEGO W PRZYPADKU KONSUMENTA …............................................................................................................str. 20

ZAŁĄCZNIK nr 2 - WZÓR FORMULARZA REKLAMACYJNEGO W PRZYPADKU PRZEDSIĘBIORCY NA PRAWACH KONSUMENTA .....................................................str. 22

ZAŁĄCZNIK nr 3 - WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY W PRZYPADKU KONSUMENTA ..............................................................................................................str. 24

ZAŁĄCZNIK nr 4 - WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY W PRZYPADKU PRZEDSIĘBIORCY NA PRAWACH KONSUMENTA .....................................................str. 25

 

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE I DANE KONTAKTOWE

 1. Sklep internetowy jest dostępny w domenie  sklep.mitsustyle.pl i na odpowiednich podstronach, bez konieczności rejestracji jest prowadzony przez Sprzedawcę.

 2. W przypadku reklamacji złożonego Zamówienia należy kontaktować się ze Sprzedawcą używając następujących danych kontaktowych:

 • adres e-mail: allegro@mitsustyle.pl

 • formularza kontaktowego dostępnego w ramach Sklepu

 1. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresu poczty elektronicznej i formularza kontaktowego dostępnego w ramach Sklepu.

 2. Zasady korzystania oraz składania Zamówień, zawierania Umów Sprzedaży Produktów oraz dokonywania reklamacji w ramach Sklepu określa niniejszy Regulamin.

 3. Sprzedawca udostępnia nieodpłatnie Klientowi lub Użytkownikowi Regulamin przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu internetowego. Klient może utrwalić treść Regulaminu w dogodny dla siebie sposób np. poprzez zapis na trwałym nośniku lub wydruk.

 4. Warunkiem skorzystania ze Sklepu oraz zawarcia Umowy Sprzedaży jest akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu. Klient poprzez jego akceptację wyraża zgodę na wszystkie postanowienia i zobowiązuje się ich przestrzegać.

 5. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

 6. Informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu,
  w szczególności ich opisy, parametry techniczne oraz ceny, nie stanowią oferty
  w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

 7. W ramach korzystania ze Sklepu zabrania się dostarczania informacji o charakterze bezprawnym oraz w szczególności zabrania się:

 1. rozsyłania i umieszczania w ramach Sklepu spamu

 2. dostarczania i przekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, w szczególności w ramach formularzy znajdujących się w Sklepie;

 1. Nakazuje się:

 1. Korzystanie ze Sklepu w sposób zgodny z Regulaminem oraz przepisami prawa;

 2. Korzystanie ze Sklepu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania;

 3. Korzystanie z wszelkich treści zamieszczonych na podstronach internetowych Sklepu wyłącznie w celu osobistego użytku.

 1. Klient nie może dokonać zakupu anonimowo ani pod pseudonimem lub używając niepoprawnych danych osobowych.

 2. W celu usunięcia konta Klienta należy pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej poinformować Sklep o woli jego usunięcia.

§2 DEFINICJE

Pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:

 1. Sprzedawca – Piotr Sędłak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą MITSUSTYLE, pod adresem 43-200 Pszczyna, ul. Jana Brzechwy 11 NIP: 922-224-52-96 zgodnie z dokumentem wygenerowanym z systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

 2. Klient lub Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, składająca Zamówienie w ramach Sklepu i dokonująca zakupów za pośrednictwem Sklepu.

 3. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 4. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – Przedsiębiorca dokonujący zamówienia Produktów związanych z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie mających dla przedsiębiorcy charakteru zawodowego, zgodnie z art. 38 a ustawy o prawach konsumenta oraz art. 3855, art. 5564, art. 5565 i art. 5765 ustawy Kodeks cywilny.

 5. Konto – konto Klienta lub Użytkownika założone na platformie internetowej Sklepu, umożliwiające dostęp do zakupionych szkoleń i produktów.

 6. Platforma szkoleniowa – platforma, na której znajdują się zakupione Produkty.

 7. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca
  we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

 8. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu.

 9. Sklep Internetowy lub Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem sklep.mitsustyle.pl oraz na odpowiednich jego podstronach za pośrednictwem, którego Klient może dokonywać Zamówień i zakupów określonych Produktów.

 10. Produkt / towar – produkty fizyczne i/lub elektroniczne zakupione lub dostępne
  w Sklepie. Produkty (towary) są sprzedawane odpłatnie, chyba że wyraźnie zastrzeżono inaczej.

 11. Produkt elektroniczny – produkt zakupiony w Sklepie, dostępny wyłącznie w wersji elektronicznej. Produkty są sprzedawane odpłatnie, chyba że wyraźnie zastrzeżono inaczej.

 12. Produkt fizyczny / towar - produkt zakupiony w Sklepie, dostępny wyłącznie w wersji fizycznej.

 13. E-konsultacja – konsultacja przeprowadzona z Klientem telefonicznie lub online.

 14. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawarta pomiędzy Sprzedawcą
  a Klientem za pośrednictwem Sklepu.

 15. Zamówienie – czynność, oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą i spełnienia świadczenia na rzecz Klienta, na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie.

 16. Formularz zamówienia – formularz Sklepu, za pomocą którego, Klient może złożyć Zamówienie i zrealizować Umowę Sprzedaży.

 17. Umowa zawarta na odległość– umowa zawarta z Klientem w ramach Sklepu, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

 18. Operator płatności – PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444.

 19. Dowód zapłaty – faktura lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku
  od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku i innymi stosownymi przepisami prawa.

 20. Płatność – wpłata na konto Sprzedawcy za pośrednictwem dostępnych w Sklepie sposobów płatności internetowych lub wpłata przy odbiorze Produktu- w zależności od wybranej formy płatności i zamówionego Produktu.

 21. System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych
  i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie
  i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego
  dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego (Internet).

 22. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.

 23. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 poz. 827 ze zm.), dalej jako Ustawa.

 24. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), dalej jako Kodeks cywilny.

 25. RODO - oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych).

 26. Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000 z późn. zm.).


 

§3 WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Klient może korzystać z udostępnionych funkcji sklepu internetowego w sposób zgodny z Regulaminem i obowiązującymi przepisami oraz w sposób niezakłócający funkcjonowania Sklepu internetowego oraz innych Klientów.

 2. Do skorzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty potrzebne są:

 1. dostęp do Internetu z umożliwiającego to urządzenia;

 2. odpowiednio skonfigurowana, aktualna wersja przeglądarki internetowej obsługująca pliki typu cookies, np. Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome;

 3. aktywne i odpowiednio skonfigurowane konto poczty e-mail.

 1. Sprzedawca zapewnia środki techniczne służące zapobieganiu pozyskiwania, modyfikacji lub zniekształcenia danych osobowych i informacji przez Klientów oraz przez nieuprawnione osoby trzecie.

 2. Sprzedawca podejmuje odpowiednie działania w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Sklepu.

§4 PRODUKTY DOSTĘPNE W SKLEPIE

 1. W Sklepie MITSUSTYLE dostępne są następujące Produkty:

Produkty dostępne w Sklepie są każdorazowo przedstawione w bieżącym asortymencie na stronie Sklepu.

Mogą to być Produkty elektroniczne lub fizyczne, co każdorazowo wskazane jest w opisie

danego Produktu.

 

 1. Specyfika każdego Produktu, jego skład oraz cechy charakterystyczne znajdują się w opisach Produktu w Sklepie.

 2. Opinie o produktach: Klienci, którzy dokonali zakupu produktu mają możliwość wystawienia o nim opinii. Takie opinie mają automatycznie przypisany opis: ”Opinia potwierdzona zakupem”.

  Klienci, którzy dokonali zakupu poza sklepem internetowym mają możliwość wystawienia opinii o produkcie, jednak zostaje ona zatwierdzona przez obsługę sklepu po wcześniejszej weryfikacji transakcji.

§5 SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. Klient może dokonać zakupu Produktu poprzez jego wybór z poziomu odpowiedniej podstrony Sklepu. Klient może dokonać wyboru wśród różnych wariantów Produktu w różnych cenach (o ile taka możliwość jest wyraźnie wskazana w opisie Produktu).

 2. Po dokonaniu wyboru Produktu, celem dokonania zakupu Klient powinien podejmować kolejne kroki zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na stronach Sklepu. Klient powinien w pierwszej kolejności kliknąć w przycisk „Dodaj
  do koszyka” pokazany wraz z ceną i opisem produktu, w wyniku czego wybrany Produkt zostanie dodany do koszyka zakupowego. Następnie, może dokonać dalszych zakupów lub kliknąć w przycisk „Przejdź do koszyka”

 3. Klient ma możliwość wpisania kodu rabatowego, jeśli taki posiada w polu o nazwie „Jeśli posiadasz kod rabatowy wpisz go tutaj”. Następnie, po wpisaniu kodu rabatowego i kliknięciu w przycisk ENTER cena odpowiednio ulegnie modyfikacji.

 4. Klient może następnie przeliczyć koszty koszyka a następnie przejść do płatności wybierając sposób:

 • dostawy: przesyłka kurierska / odbiór osobisty / InPost Paczkomaty

 • płatności: 1. w przypadku przesyłki kurierskiej: przedpłata / pobranie / szybka płatność PayU / BLIK

  2. w przypadku odbioru osobistego: przedpłata / gotówka / karta

  • 3. w przypadku wysyłki do paczkomatu – (najpierw najeży wybrać paczkomat odbiorczy): przedpłata / pobranie / szybka płatność PayU / BLIK

 • przejście do płatności poprzez kliknięcie przycisku „DALEJ”.

 1. Celem złożenia Zamówienia konieczne jest podanie przez Klienta w formularzach następujących danych odbiorcy:

 1. imienia i nazwiska oraz opcjonalnie nazwy firmy,

 2. adresu (kraj, ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto),

 3. numeru telefonu,

 4. adresu e-mail,

 5. akceptacja Regulaminu, polityki prywatności i informacji o prawie o odstąpienia od zakupów poprzez zaznaczenie okienek. Akceptacja ich jest niezbędna do dokonania i sfinalizowania Zamówienia.

 6. wyrażenie zgody na realizację zamówienia przez Sklep poprzez kliknięcie przycisku „zamówienie z obowiązkiem zapłaty” który wskazuje na konieczność zapłaty za zamówienie.

  Oraz danych do faktury VAT dla osoby prywatnej lub firmy

 1. Klient może także opcjonalnie złożyć uwagi do zamówienia, np. dodatkowe informacje o dostarczeniu przesyłki.

 2. W trakcie składania Zamówienia – do momentu kliknięcia w przycisk „zamówienie z obowiązkiem zapłaty” – Klient ma możliwość modyfikacji podanych przez siebie danych osobowych oraz danych w zakresie wybranych przez siebie Produktów, jak również co do formy płatności.

 3. Klient dokonując kliknięcia w przycisk „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”, ma świadomość, iż zawarcie umowy związane jest z obowiązkiem uiszczenia należnej Sprzedawcy zapłaty.

 4. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli Klienta zawarcia
  ze Sprzedawcą Umowy Sprzedaży, zgodnie z treścią niniejszego regulaminu.

 5. Klient dokonuje zapłaty poprzez wybór jednej z formy płatności, dostępnej
  w Sklepie, a następnie dokonuje wpłaty.

 6. Fakt dokonania zakupu potwierdzony jest e-mailem wysłanym na adres mailowy podany przez Klienta w formularzu Zamówienia.

 7. Umowę Sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 12 niniejszego paragrafu. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta w języku polskim w treści zgodnej z Regulaminem.

 8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do nie realizowania Zamówienia w przypadku:

 1. nieprawidłowego/niekompletnego wypełnienia formularza Zamówienia (brak wszystkich danych potrzebnych do realizacji Zamówienia),

 2. nieotrzymania wpłaty w terminie 3 dni od złożenia Zamówienia (w przypadku wyboru opcji płatności przelewem).

§6 CENY PRODUKTÓW I FORMY PŁATNOŚCI

 1. Ceny Produktów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu są cenami brutto
  i zawierają wszystkie podatki wymagane przez obowiązujące przepisy prawne (w tym podatek VAT).

 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów prezentowanych
  w Sklepie, wprowadzania nowych Produktów, wycofywania Produktów, przeprowadzania promocji i dawania rabatów, a także czasowego oferowania Produktów nieodpłatnych. Powyższe uprawnienie nie ma wpływu na Zamówienia, które zostały złożone przed datą wejścia w życie którejkolwiek ze zmian. Szczegóły i czas trwania zawsze zawarte są w opisie danego Produktu. S
  klep nie stosuje mechanizmów indywidualnie dostosowujących ceny do wyników profilowania danych klienta,

 3. Czas trwania każdej promocji jest ograniczony. Rabaty i promocje nie sumują się.

 4. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Produkty:

 1. przelewem bankowym – płatne bezpośrednio na konto Sprzedawcy. W tym celu proszę skontaktować się ze Sprzedawcą na dane kontaktowe podane
  w Regulaminie;

 2. przelewem elektronicznym – płatne bezpośrednio na konto Sprzedawcy
  za pośrednictwem systemu PayU – na przelewie w polu „Tytułem” prosimy podać co najmniej numer Zamówienia;

 3. kartą płatniczą, za pośrednictwem operatora kart płatniczych PayTel. Autoryzacja i przetwarzanie danych osobowych odbywa się za pośrednictwem danego banku;

 4. za pobraniem- płatne przy odbiorze Produktu. Produkt zostanie wydany
  po otrzymaniu płatności przy odbiorze;

 5. na raty – Klient zostanie przeniesiony na stronę serwisu PayU w celu dokonania płatności na zasadach określonych przez ten serwis.

 1. Do każdego Zamówienia wystawiana jest faktura lub paragon w postaci fizycznej. Faktura / paragon znajduje się zawsze pod listem przewozowym. Dla łatwiejszej lokalizacji na liście umieszczona jest czerwony napis – DOKUMENT ZNAJDUJE SIĘ W FOLII

§ 7 DOSTAWY PRODUKTÓW – KOSZTY, FORMY I TERMINY

 1. Wysyłka Produktów fizycznych nastąpi w terminie od 1 do 3 dni roboczych od momentu przyjęcia Zamówienia do realizacji, chyba, że w opisie produktu oznaczono inny termin dostawy.

 2. Klient ma do wyboru następujące formy dostawy:

 1. Paczkomaty

 2. Przesyłka kurierska

 3. Odbiór osobisty

 1. Dostawy realizowane są na terenie Polski. Dostawy w Unii Europejskiej realizowane są po indywidualnym uzgodnieniu warunków. W tym celu, Klient powinien skontaktować się ze Sprzedawcą.

 2. Zamówienie zostanie zrealizowane pod wskazany w Formularzu Zamówienia adres wysyłki.

 3. W przypadku konsultacji, czy innych usług indywidualnych, które zamówił Klient, a które są dostępne w Sklepie – realizacja usługi nastąpi w terminie indywidualnie uzgodnionym przez strony, w terminie wybranym przez Klienta w kalendarzu online (jeśli jest udostępniony) lub w terminie wskazanym w opisie danego Produktu. 

 4. Dostawy Produktów fizycznych odbywają się w dni robocze, od poniedziałku do piątku.

 5. Koszty dostaw Produktów fizycznych podane są w momencie składania Zamówienia i przeliczania koszyka. Klient może się z nimi zapoznać przed dokonaniem Zamówienia. Ceny Produktów fizycznych nie zawierają cen dostawy, które doliczane są zgodnie z aktualnym cennikiem Sklepu określonym w zakładce Koszt transportu i sposoby płatności

 6. W przypadku wyboru przez Klienta płatności w formie przedpłaty czas wysyłki Produktu liczy się od dnia uznania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy.

 7. Jeżeli przy zakupie Klient wybiera płatność w formie przedpłaty to zobowiązuje się do niezwłocznej wpłaty środków na rachunek bankowy Sprzedawcy. W razie braku wpłaty na rachunek bankowy Sprzedawcy w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia Zamówienia w Sklepie (z wyłączeniem sobót, niedziel i innych dni ustawowo wolnych od pracy), Zamówienie ulega anulowaniu.

 8. W przypadku wyboru formy płatności za pobraniem – czas realizacji Zamówienia liczony jest od momentu otrzymania od Sprzedawcy wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie Zamówienia.

 9. Przyjmuje się, że dzień zapłaty, to dzień uznania rachunku bankowego Sprzedawcy. 

 

§ 8 USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Klienta usługi drogą elektroniczną.

 2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Klienta przez Sprzedawcę jest umożliwienie Klientowi zawarcia umowy ze Sprzedawcą drogą elektroniczną. Usługa
  ta świadczona jest nieodpłatnie, w ramach ceny zapłaconej z tytułu złożenia Zamówienia.

 3. Sprzedawca świadczy również na rzecz Klienta usługę polegającą na rejestracji
  i utrzymywaniu Konta oraz zapewnianiu Klientowi dostępu do Konta za pomocą logowania, jeżeli Klient zdecydował się takie konto założyć. Usługa ta świadczona jest na rzecz Klienta w ramach ceny zapłaconej za dany Produkt.

 4. W celu założenia indywidualnego Konta Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny i zaakceptować Regulamin, a następnie złożyć Zamówienie.

 5. Na podany przez Klienta adres e-mail zostaną przesłane informacje związane
  z założeniem konta oraz link aktywacyjny umożliwiający ustalenie hasła. Po kliknięciu w niego i ustaleniu indywidualnego hasła, Konto zostaje utworzone, a Klient może
  z niego korzystać.

 6. Utworzenie indywidualnego Konta nie jest konieczne do zakupu produktów fizycznych.

 7. Z chwilą dokonania skutecznej rejestracji Konta umowa o świadczenie nieodpłatnej usługi drogą elektroniczną zostaje zawarta na czas nieokreślony.

 8. Klient loguje się do Konta poprzez adres e-mail lub login oraz hasło. W każdej chwili może też wygenerować nowe hasło w przypadku zapomnienia lub utracenia poprzedniego.

 9. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Klientowi i przekazania danych w związku
  z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.

 10. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania. Klient jest uprawniony poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.

 11. Zabronione jest udostępnianie danych Konta Klienta osobom trzecim oraz zakładanie kilku Kont przez jednego Użytkownika.

 12. W wypadku Klientów będących Konsumentami Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi elektronicznej i usunąć konto Klienta lub pozbawić go prawa do składania Zamówień w każdym czasie z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia, z zachowaniem praw nabytych przez Klienta przed rozwiązaniem umowy.

 13. W wypadku Klientów będących Konsumentami Sprzedawca  może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi elektronicznej i usunąć konto Klienta lub pozbawić go prawa do składania Zamówień, ze skutkiem natychmiastowym, z ważnych powodów, w przypadku istotnego i rażącego naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, tj. w szczególności w przypadku, gdy Klient korzysta ze Sklepu i Konta w sposób niezgodny z przepisami prawa lub postanowieniami Regulaminu i niezgodnie z dobrymi obyczajami oraz przeznaczeniem Konta i Sklepu,  w sposób uciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedawcy, kopiuje Produkty i Usługi Sprzedawcy lub udostępnia je podmiotom trzecim bez zgody Sprzedawcy, podaje Sprzedawcy dane niezgodne z rzeczywistym stanem prawnym, nieprawidłowe, niedokładne lub naruszające prawa osób trzecich, lub też narusza lub próbuje naruszyć zabezpieczenia techniczne Sklepu i Konta w celu niedozwolonego uzyskania dostępów do jego zasobów. 

 14. Strony mogą również rozwiązać umowę o świadczenie usług elektronicznych w drodze porozumienia stron w każdym czasie.

 15. Klient może rozwiązań umowę o świadczenie usług drogą elektronicznych w każdym czasie, z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia lub w trybie natychmiastowym z ważnych powodów.

 16. Wskutek usunięcia Konta przez Sprzedawcę Klient traci dostęp do wszystkich zasobów dostępnych uprzednio na jego Koncie.

 17. W celu usunięcia Konta, Klient może samodzielnie skasować istniejące Konto lub skontaktować się w tym celu ze Sprzedawcą drogą elektroniczną.

 18. Sprzedawca informuje, że usunięcie Konta Klienta może utrudnić lub uniemożliwić Klientowi korzystanie z Produktów w Sklepie, również tych, które zamówił.

§9 REKLAMACJE, RĘKOJMIA KONSUMENCKA

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego za niezgodność z Umową Sprzedaży Produktów zakupionych przez Klienta, a także stosownie do przepisów Ustawy o prawach konsumenta i art. 556 i następne Kodeksu Cywilnego.

 2. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Produkt wolny od wad.

 3. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta za wady w zakresie określonym w Kodeksie cywilnym, jeżeli Produkt ma wadę fizyczną lub prawną.

 4. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Klienta (imię
  i nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail), przedmiot reklamacji (np. rodzaj
  i datę wystąpienia wady, dane pojazdu w którym element został zamontowany oraz informację o warsztacie samochodowym, który ów montaż wykonał) oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia.

 5. Reklamacja powinna zostać przesłana na adres e-mail Sprzedawcy podany
  w niniejszym Regulaminie.

 6. Sprzedawca ustosunkuje się do kompletnej reklamacji w terminie do 14 dni
  od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu na adres e-mail składającego reklamację.

 7. Sprzedawca będzie przetwarzał dane osobowe Klienta w celu rozpatrzenia reklamacji.

 8. Klient może skorzystać z formularza reklamacji stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu, może także skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie w celu zgłoszenia reklamacji i uzyskania informacji na temat procesu jej rozpatrzenia.

 9. W przypadku Klienta będącego Konsumentem koszty reklamacyjne ponosi Sprzedawca, w szczególności koszty dostarczenia Produktu do Sprzedawcy, jak i ponownego odesłania go do Klienta przez Sprzedawcę.

 10. Sprzedawca informuje, że reklamacja obejmuje jedynie produkty zakupione u Sprzedawcy, a następnie zamontowane w wyspecjalizowanym warsztacie samochodowym.

Reklamacja nie obowiązuje gdy:

a) Przeznaczenie produktu zostało zmienione bez wiedzy i zgody Sprzedawcy.

b) Produkt był narażony na działanie w nieodpowiednich warunkach fizycznych lub elektrycznych

c) Produkt był zainstalowany, używany, przechowywany niezgodnie z przeznaczeniem.

d) Produkt został uszkodzony na skutek działania czynników zewnętrznych, na które Sprzedawca nie miał wpływu, takich jak: zalanie, uszkodzenie mechaniczne, pożar itp.

e) Produkt był naprawiany lub podlegał konserwacji przez kogokolwiek innego niż wyspecjalizowany warsztat samochodowy lub osoby upoważnione przez Sprzedawcę.

f) numer seryjny urządzenia (jeśli był nadany) lub plomba reklamacyjna zostały zmienione, usunięte lub uszkodzone.

g) wystąpiło naturalne zużycie

Rękojmia konsumencka, zgodność towaru z umową

Uprawnienia wynikające z rękojmi konsumenckiej przysługują kupującemu wówczas, gdy otrzymany towar jest niezgodny z zawartą umową.  

Towar jest zgodny z umową, jeżeli w zgodzie jej postanowieniami będą pozostawały w szczególności: 

 1. opis towaru, jego rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność, a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi – również kompatybilność, interoperacyjność i dostępność aktualizacji;  

 2. przydatność towaru do szczególnego celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę, a sprzedawca to zaakceptował

Ponadto, aby towar mógł zostać uznany za zgodny z umową, powinien on: 

 1. nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk

 2. występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi – również funkcjonalność i kompatybilność, jakie są typowe dla towaru tego rodzaju i których kupujący może zasadnie oczekiwać

 3. być dostarczany z akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia kupujący może rozsądnie oczekiwać (np. gdy są one potrzebne do prawidłowego uruchomienia lub zamontowania towaru) 

 4. być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które sprzedawca udostępnił kupującemu przed zawarciem umowy, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru. 

W przypadku, gdy dostarczony towar nie będzie spełniał choćby jednego z powyższych kryteriów, jego kupującemu będą przysługiwały uprawnienia wynikające z rękojmi konsumenckiej.  

W przypadku niezgodności towaru z umową, kupujący będzie mógł podjąć następujące działania: 

 • zażądać naprawy lub wymiany towaru niezgodnego z umową 

 • złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny towaru albo odstąpieniu od umowy  

Naprawa lub wymiana towaru  

Kupujący może zażądać od sprzedawcy naprawy lub wymiany niezgodnego towaru.  

Wobec żądania kupującego, sprzedawca ma prawo do dokonania wymiany towaru zamiast żądanej przez kupującego naprawy i na odwrót, jeśli: 

 1. realizacja żądania kupującego jest niemożliwa (przykładowo, pozyskanie przez sprzedawcę nowego egzemplarza towaru na potrzeby wymiany jest niemożliwe z powodu zakończenia produkcji tego towaru) albo 

 2. realizacja żądania kupującego wymagałaby poniesienia przez sprzedawcę nadmiernych kosztów 

W przypadku gdy zarówno wymiana, jak i naprawa towaru będą niemożliwe albo będą wiązały się z nadmiernymi kosztami, sprzedawca będzie mógł odmówić realizacji obu tych żądań.

W przypadku realizacji przez sprzedawcę żądania wymiany lub naprawy towaru, sprzedawca określi i ustali z kupującym czas potrzebny na dokonanie naprawy czy wymiany.

Koszty dostarczenia Produktu do Sprzedawcy, jak i ponownego odesłania go do Klienta przez Sprzedawcę ponosi sprzedawca.

Obniżenie ceny lub odstąpienie od umowy 

Zamiast żądania wymiany lub naprawy towaru niezgodnego z umową, kupujący może złożyć sprzedawcy oświadczenie o obniżeniu jego ceny albo odstąpić od umowy (czyli dokonać jego zwrotu. Podjęcie tych działań będzie jednak możliwe dopiero wówczas, gdy wystąpi co najmniej jedna z następujących sytuacji: 

 1. sprzedawca odmówił zarówno wymiany, jak i naprawy towaru z uwagi na niemożliwość dokonania obu tych czynności albo ich nadmierną kosztowność; 

 2. sprzedawca nie usunął niezgodności towaru z umową zgodnie z przepisami o realizacji naprawy lub wymiany towaru (np. nie usunął niezgodności w rozsądnym czasie); 

 3. podjęta przez sprzedawcę próba usunięcia niezgodności zakończyła się niepowodzeniem (np. gdy w ramach wymiany sprzedawca dostarczył towar wadliwy albo nie usunął wady towaru pomimo podjęcia próby jego naprawy) 

 4. brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy; 

 5. z oświadczenia sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla kupującego (np. gdy w wiadomości mailowej wyznaczy nieadekwatnie długi termin wymiany/naprawy). 

W przypadku, gdy kupujący zdecyduje się złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny, wskazana przez niego obniżona cena powinna być proporcjonalna do zakresu obniżenia wartości towaru na skutek wystąpienia niezgodności.

Po otrzymaniu oświadczenia kupującego, sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie zwrócić mu różnicę pomiędzy ceną pierwotną a ceną obniżoną (maksymalny termin na dokonanie zwrotu wynosi 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia).  

Jeżeli zamiast obniżenia ceny kupujący zdecyduje się odstąpić od umowy, powinien on złożyć sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu (podobnie jak przy obniżeniu ceny, oświadczenie to może mieć dowolną formę). Po złożeniu oświadczenia: 

 • kupujący niezwłocznie odsyła towar na koszt sprzedawcy; 

 • sprzedawca zwraca kupującemu cenę towaru w terminie maksymalnie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania. 

Odstąpienie od umowy przez kupującemu nie będzie możliwe wówczas, gdy niezgodność towaru z umową będzie nieistotna.

Sprzedawca ponosił odpowiedzialność za niezgodność towaru z umową, która ujawni się w terminie 2 lat od dnia jego dostarczenia.

§10 GWARANCJA I SERWIS

 1. Produkty nowe dostępne w Sklepie objęte są 24 miesięczną gwarancją producenta.

 2. W przypadku wykrycia wady w Produkcie, należy skontaktować się ze Sprzedawcą.

 3. Na Produkty używane dostępne w Sklepie, Sprzedawca udziela 24 miesięcznej gwarancji.

 4. Okres gwarancji rozpoczyna swój bieg od momentu wydania Produktu Klientowi.

 5. Gwarancja obejmuje: zwrot zapłaconej ceny, wymianę Produktu na nowy bądź jego naprawę.

 6. Sprzedawca ustosunkuje się do kompletnego zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni od dnia jego otrzymania i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu na jego na adres e-mail.

 7. W razie pozytywnego rozpatrzenia reklamacji złożonej z tytułu gwarancji, w wyniku której wadliwy Produkt został wymieniony na nowy lub dokonano istotnych napraw, termin gwarancji biegnie od nowa od momentu dostarczenia wymienionego lub naprawionego Produktu.

 8. W przypadku dokonywania wymiany pojedynczej części będącej elementem Produktu, termin gwarancji biegnie od nowa w zakresie tej części.

 9. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikających z przepisów o rękojmi konsumenckiej.

 

§11 ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA

 1. Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, bez podania przyczyny, z zastrzeżeniem ust. 6.

 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 3. Przykładowa treść oświadczenia (formularza) o odstąpieniu od umowy znajduje się w załączniku do niniejszego regulaminu.

 4. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni
  od otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostawy Produktu, z zastrzeżeniem ust. 6 i 7 niniejszego paragrafu.

 5. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w następujących przypadkach:

 1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną

zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

 1. o świadczenie usługi, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

 2. o świadczenie usługi, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić

 3. o świadczenie usługi, w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

 1. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu fizycznego lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 2. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Produktu fizycznego inny niż najtańszy możliwy sposób dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie ma obowiązku zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 3. Konsument ma obowiązek zwrócić Produkty fizyczne do Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument przed upływem terminu 14 dni odeśle zwracany Produkt fizyczny na adres Sprzedawcy.

 4. Konsument jest zobowiązany pokryć bezpośrednie koszty zwrotu Produktu tytułem odstąpienia od umowy (koszty odesłania Produktu do Sprzedawcy).

 5. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Produktu.

 6. W przypadku wystawienia faktury korygującej, faktura zostanie wystawiona przez Sklep w momencie zwrotu pieniędzy na konto Klienta. Faktura zostanie wysłana
  do Klienta drogą elektroniczną na adres e-mail, podany podczas składania Zamówienia, na co Klient wyraża zgodę.    

 

§12 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

 1. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczą Klientów Sklepu będących Przedsiębiorcami.

 2. W przypadku sprzedaży Produktu w obrocie między przedsiębiorcami na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego strony wyłączają odpowiedzialność Sklepu z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy.

 3. W wypadku Klientów nie będących Konsumentami Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na utrzymaniu konta Klienta ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Klientowi stosownego oświadczenia, również drogą elektroniczną na podany przez niego do rejestracji Konta adres e-mail. Nie rodzi to żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

 4. Sprzedawca ma prawo do odstąpienia od umowy zwartej z Klientem niebędącym Konsumentem bez podania przyczyny, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia, poprzez przesłanie Klientowi stosownego oświadczenia, również drogą elektroniczną na podany przez niego do rejestracji Konta adres e-mail. Nie rodzi to żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

 5. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący Konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy danym rodzaju przesyłki. Niezwłocznie powinien dokonać czynności mających na ustalenia odpowiedzialność przewoźnika. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Przedsiębiorcy oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

 6. W stosunku do Klientów będących Przedsiębiorcami, Sprzedawca ma prawo samodzielnie wskazać i ograniczyć dostępne metody płatności oraz wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części, niezależnie od wybranego przez Przedsiębiorcę sposobu płatności albo zawarcia umowy sprzedaży.

 7. Całkowita odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Przedsiębiorcy (Klienta) z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy sprzedaży, jest ograniczona do wysokości zapłaconej ceny Produktu oraz kosztów dostawy z tytułu umowy sprzedaży i złożonego Zamówienia, w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Przedsiębiorcy.

 8. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

§13 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW NA PRAWACH KONSUMENTA

 1. Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, jest taki przedsiębiorca, który dokonuje zakupów w Sklepie, które są związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie posiadają dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zgodnie z art. 38a ustawy o prawach konsumenta.

 2. Przedsiębiorcę, o którym mowa w ustępie pierwszym niniejszego paragrafu, będą dotyczyć postanowienia niniejszego regulaminu, które dotyczą Konsumenta tj. m.in.:

 1. Usług świadczonych drogą elektroniczną

 2. Odstąpienia od umowy przez Konsumenta

 3. Reklamacji i rękojmi konsumenckiej,

w zakresie ograniczonym art. 38 a ustawy o prawach konsumenta oraz art. 385/5, art. 556/4, art. 556/5 i art. 576/5 ustawy Kodeks cywilny. W pozostałym zakresie stosuje się postanowienia Regulaminu dotyczące Przedsiębiorców.

 1. Przedsiębiorca na prawach konsumenta, akceptując niniejszy regulamin podczas procesu zakupowego, a następnie korzystając ze swoich uprawnień wymienionych w niniejszych paragrafie, powinien uzupełnić stosowny formularz reklamacji lub odstąpienia od umowy, a w szczególności dane potwierdzające okoliczności potwierdzające jego status zgodny z art. 38a ustawy o prawach konsumenta lub przekazać te informacje w inny sposób.

 2. Przedsiębiorca, o którym mowa w ustępie powyższym oświadcza w formularzu przesłanym do Sprzedawcy lub w inny sposób, że zakupiony Produkt/y, a tym samym zawarta umowa sprzedaży są bezpośrednio związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie posiadają one dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, co czyni na dowód tego, że spełnia warunki, aby za takiego przedsiębiorcę można było go uznać. Formularze stanowią załączniki do niniejszego Regulaminu.

 

§14 WŁAŚNOŚĆ INTELEKTUALNA, LICENCJA, PRAWA AUTORSKIE

 1. Produkty oraz usługi świadczone przez Sprzedawcę, dostępne w Sklepie, treści, teksty, logo, zdjęcia, nazwy firm, znaki towarowe, logo Produktów innych autorów, szata graficzna mogą stanowić utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, podlegają ochronie prawnej i stanowią własność intelektualną Sprzedawcy i/lub osób trzecich będących ich właścicielami/autorami, i które zostały udostępnione jedynie na użytek Sklepu, co Klient akceptuje poprzez akceptację Regulaminu.

 2. W przypadku zamiaru wykorzystania Produktu lub wyżej wymienionych elementów w sposób sprzeczny ze wskazanym w niniejszym Regulaminie lub ich przeznaczeniem i funkcjonalnościami, Klient obowiązany jest uzyskać pisemną zgodę Sprzedawcy.

 3. Sprzedawca udziela Klientowi licencji niewyłącznej i nieprzenaszalnej, bez prawa do udzielania sublicencji na korzystanie z przedmiotu umowy/produktu. Klient w ramach umowy upoważniony jest do korzystania z Produktu jedynie na własne potrzeby, bez ograniczeń terytorialnych, na następujących polach eksploatacji:

  1. W zakresie zapisu utworu – zapis techniką cyfrową – utrwalenie poprzez cyfrowe przetwarzanie na dedykowanej platformie (Koncie Klienta) utrzymywanej przez Sprzedawcę,  

  2. Wydruk na własne potrzeby korzystania z materiałów w formacie pdf. i doc. oraz docx., jeśli wynika to ze specyfiki Produktu i/lub opisu Produktu,

  3. Zapis metodą cyfrową, modyfikacje na własne potrzeby w zakresie wskazanym w odpowiednich instrukcjach lub komentarzach, np. na własnym dysku twardym.

 1. Licencja, o której mowa w ust. 4 jest ważna przez czas trwania dostępu do Produktu. Okres dostępu do danego Produktu, a tym samym czas trwania licencji wskazywany jest w opisie danego Produktu, a jeśli nie napisano inaczej zostaje udzielona na 365 dni od dnia Zamówienia. Wynagrodzenie z tytułu udzielenia licencji zawiera się w zapłacie dokonywanej przez Klienta. 

 2. Zakazane jest w szczególności, zarówno co do całości Produktu, jak i jego części: 

  1. udostępniania i prezentowanie Produktu osobom trzecim, 

  2. publikowania Produktu niezależnie od formy publikacji, z wyjątkiem publikacji dozwolonej w instrukcji lub komentarzach,

  3. kopiowanie, powielanie na potrzeby inne niż własny użytek. 

 1. Użytkownik zobowiązuje się dołożyć należytej staranności, aby Produkt, w szczególności Produkt elektroniczny (materiały edukacyjne dostępne na Platformie szkoleniowej) nie został ujawniony osobom niepowołanym/trzecim. 

 2. Sprzedawca informuje niniejszym Klienta, że jakiekolwiek rozpowszechnianie Produktów elektronicznych lub jakichkolwiek innych treści albo Produktów udostępnionych przez Sprzedawcę stanowi naruszenie przepisów prawa i może rodzić odpowiedzialność cywilną lub karną. Sprzedawca może także domagać się stosownego odszkodowania zadośćuczynienia z tytułu poniesienia strat materialnych lub niematerialnych zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 3. Sprzedawca jest uprawniony do okresowej aktualizacji Produktów, w szczególności Produktów elektronicznych (szkoleń, VOD, materiałów pdf, doc., docx., ćwiczeń, lekcji, modułów). 

§15 DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO (czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych Klienta jest MITSUSTYLE Piotr Sędłak, NIP: 9222245296, REGON: 276148898, zwany w Regulaminie również Sprzedawcą. Administrator samodzielnie wykonuje zadania Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Kontaktować z Administratorem możesz się używając poniższych danych: e-mail: allegro@mitsustyle.pl lub pisemnie na adres Administratora.

 2. Dane osobowe Klienta podawane w formularzach znajdujących się w Sklepie będą przetwarzane na podstawie umowy zawartej pomiędzy Klientem a Administratorem, do zawarcia której dochodzi wskutek akceptacji niniejszego Regulaminu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy). Jest to konieczne dla wykonania tej umowy (realizacji zamówienia Produktu i założenia Konta) a następnie utrzymywania Konta Klienta i obsługi Klienta związanej z zawartą umową.

 3. Dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane również w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

 1. wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa);

 2. realizacji transakcji płatniczych za pośrednictwem operatora płatności elektronicznych - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);

 3. rozpatrzenia reklamacji czy roszczeń — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);

 4. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);

 5. kontaktu telefonicznego w sprawach związanych z realizacją usługi — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);

 6. przechowywania nieopłaconych zamówień — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);

 7. tworzenia rejestrów i ewidencji związanych z RODO — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);

 8. archiwalnym i dowodowym, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);

 9. wykorzystywania cookies na stronie i podstronach Sklepu — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda);

   

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celach związanych z realizacją umowy oraz realizacją prawnie uzasadnionych interesów Administratora. Ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.

 2. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez okres realizacji umowy, a także przez okres zabezpieczenia ewentualnych roszczeń zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawnymi. Następnie zostaną usunięte, chyba że zdecyduje się korzystać z usług Administratora i pozostawi je na innej podstawie i we wskazanym mu celu.

 3. Dane osobowe Klienta będą udostępnianie innym odbiorcom danych, takim, jak na przykład serwisy świadczące usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawca usługi poczty elektronicznej czy systemu płatności, kancelarii prawnej, podwykonawcom i zleceniobiorcom, zaangażowanym w prace sklepu internetowego, itp.

 4. W związku z faktem, że Administrator korzysta z zewnętrznych dostawców różnych usług np. Facebook i spółki zależne, Google, Microsoft itp. dane Klienta mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach (w całości lub częściowo). Google i Facebook stosują mechanizmy zgodności przewidziane przez RODO (np. certyfikaty) lub standardowe klauzule umowne. Będą one przekazywane wyłącznie odbiorcom, którzy gwarantują najwyższa ochronę i bezpieczeństwo danych., m.in. poprzez:

 1. współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej,

 2. stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską (tak jak m to miejsce np. w przypadku Google),

 3. stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy,

lub tym, na przekazywanie danych osobowych których, Klient wyraził zgodę.

 1. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo żądania dostępu do danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie jego danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych. Przysługuje mu też prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.

 2. Klient posiada też prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli podał swoje dane osobowe na podstawie zgody. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 3. Dane Klienta nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania w rozumieniu RODO, co oznacza, że Administrator nie będzie podejmował automatycznych decyzji, które mają wpływ na prawa i wolności Klienta.

 4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Klientowi i przekazania danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.

 5. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień poprzez Sklep, oraz polityka plików cookies zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem: Polityka Prywatności

§16 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA SPORÓW
I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ PRZEZ KONSUMENTA

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku
  z zawartymi umowami o dostarczenie Produktu na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.

 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument ma możliwość m.in. do:

 1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem
  o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,

 2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem
  o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą,

 3. bezpłatnego skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 1. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl oraz w siedzibach i na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych,
  do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów lub Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

 2. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających
  z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 3. Sprawa może być rozpatrywana przez sąd polubowny tylko po zakończeniu postępowania reklamacyjnego i w przypadku, jeżeli obie strony sporu wyrażą na to zgodę. W pozostałych wypadkach ewentualne spory zostają poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego i właściwością ogólną.

§17 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy oraz świadczone usługi wykonywane są w języku polskim i w oparciu o przepisy prawa polskiego.

 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest np.: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu, zmiany technologii. Nowy regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na platformie internetowej Sprzedawcy na podstronie: Regulamin.

 3. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia Umowy.

 4. W przypadku, gdyby jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu okazało się niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i naruszające interesy konsumentów, Sprzedawca deklaruje zastosowanie wskazanego postanowienia.

 5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.

 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ustawy o ochronie danych osobowych oraz Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

 

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

ZAŁĄCZNIK nr 1 - WZÓR FORMULARZA REKLAMACYJNEGO W PRZYPADKU KONSUMENTA

...............................................................

data

 

Zgłoszenie reklamacyjne

 

DANE POJAZDU

MARKA

 

MODEL

 

VIN

 

PRZEBIEG

 

DANE ZAKUPIONEGO TOWARU

NUMER / ILOŚĆ

 

DATA ZAKUPU

 

NUMER DOKUMENTU ZAKUPU

 

MONTAŻ

DEMONTAŻ

NAZWA WARSZTATU

 

NAZWA WARSZTATU

 

ADRES

 

ADRES

 

DATA

 

DATA

 

DOKŁADNY OPIS WADY:

 

 

 

 

 

 

 

 

CZAS I OKOLICZNOŚCI WYKRYCIA WADY:

 

 

 

 

 

 

UWAGI

 

 

 

 

 

OPIS ŻĄDANIA REKLAMUJĄCEGO

 

 

 

 

 

...................................................

PODPIS WNIOSKODAWCY

Wysłano do ekspertyzy TAK / NIE

Przewidywany dodatkowy czas rozpatrzenia:

 

...................................................

PODPIS

Odpowiedź eksperta:

Reklamacja techniczna zasadna TAK / NIE

Reklamacja UZNANA / ODRZUCONA

 

................................................... …...................................................

DATA PODPIS

 

Data i podpis przyjmującego reklamację: …................................................... …...................................................

DATA PODPIS

 

Proszę o wypełnienie zaznaczonych kolorem rubryk oraz dołączenie do reklamacji faktury z wyspecjalizowanego warsztatu samochodowego na montaż części.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK nr 2 - WZÓR FORMULARZA REKLAMACYJNEGO W PRZYPADKU PRZEDSIĘBIORCY NA PRAWACH KONSUMENTA

 

...............................................................

data

 

Zgłoszenie reklamacyjne

 

DANE POJAZDU

MARKA

 

MODEL

 

VIN

 

PRZEBIEG

 

DANE ZAKUPIONEGO TOWARU

NUMER / ILOŚĆ

 

DATA ZAKUPU

 

NUMER DOKUMENTU ZAKUPU

 

MONTAŻ

DEMONTAŻ

NAZWA WARSZTATU

 

NAZWA WARSZTATU

 

ADRES

 

ADRES

 

DATA

 

DATA

 

DOKŁADNY OPIS WADY:

 

 

 

 

 

 

 

 

CZAS I OKOLICZNOŚCI WYKRYCIA WADY:

 

 

 

 

 

 

UWAGI

 

 

 

 

 

OPIS ŻĄDANIA REKLAMUJĄCEGO

 

 

 

 

 

...................................................

PODPIS WNIOSKODAWCY

Wysłano do ekspertyzy TAK / NIE

Przewidywany dodatkowy czas rozpatrzenia:

 

...................................................

PODPIS

Odpowiedź eksperta:

Reklamacja techniczna zasadna TAK / NIE

Reklamacja UZNANA / ODRZUCONA

 

................................................... …...................................................

DATA PODPIS

 

Data i podpis przyjmującego reklamację: …................................................... …...................................................

DATA PODPIS

 

Proszę o wypełnienie zaznaczonych kolorem rubryk oraz dołączenie do reklamacji faktury z wyspecjalizowanego warsztatu samochodowego na montaż części.

 

Jednocześnie, oświadczam, że zakupiony Produkt/y, a tym samym zawarta umowa sprzedaży są bezpośrednio związane z prowadzoną przeze mnie działalnością gospodarczą, ale nie posiadają one dla mnie charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przeze mnie działalności gospodarczej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zgodnie z art. 38a ustawy o prawach konsumenta.

 

Na dowód tego wymieniam poniżej PKD dla mojej działalności gospodarczej znajdujące się w CEIDG:

  1. PKD NR …………………………… Opis: ……………………………………………………………………

  2. PKD NR …………………………… Opis: ……………………………………………………………………

  3. PKD NR …………………………… Opis: ……………………………………………………………………

  4. PKD NR …………………………… Opis: ……………………………………………………………………

  5. PKD NR …………………………… Opis: ……………………………………………………………………

  6. PKD NR …………………………… Opis: ……………………………………………………………………

  7. PKD NR …………………………… Opis: ……………………………………………………………………

 

Data: ____________________ Podpis: __________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK nr 3 - WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY W PRZYPADKU KONSUMENTA

 

Miejscowość, data: …………………………….

 

Imię i nazwisko/firma: …………………………….

Adres zamieszkania: ……………………………….

E-mail: …………………………….

Numer telefonu: …………………………….

Numer zamówienia: …………………………….

Data odbioru zamówienia: …………………………….

 

[dane Sprzedawcy: nazwa, adres]

__________________________________

__________________________________

 

Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa

 

Niniejszym oświadczam, że odstępuję od umowy …………........................................ nr ............................................ zawartej dnia ................................................ dotyczącej następujących rzeczy …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Proszę o zwrot kwoty .................. zł (słownie ...............................................................złotych) poprzez:

 • przekaz pocztowy na adres ..........................................................................…. [wypełnić jeśli dotyczy]

 • na rachunek bankowy o numerze: ...................................................................................................... [wypełnić jeśli dotyczy],

 

Data: _____________________ Podpis Konsumenta: _____________

 

 

 


 


 

 


 


 

ZAŁĄCZNIK nr 4 - WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY W PRZYPADKU PRZEDSIĘBIORCY NA PRAWACH KONSUMENTA

 

Miejscowość, data: …………………………….

 

Imię i nazwisko/firma: …………………………….

Adres firmy: ……………………………….

NIP: ……………………………

E-mail: …………………………….

Numer telefonu: …………………………….

Numer zamówienia: …………………………….

Data odbioru zamówienia: …………………………….

 

[dane Sprzedawcy: nazwa, adres]

__________________________________

__________________________________

 

Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa w przypadku przedsiębiorcy na prawach konsumenta

 

Niniejszym oświadczam, że odstępuję od umowy …………........................................ nr ............................................ zawartej dnia ................................................ dotyczącej następujących rzeczy : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Proszę o zwrot kwoty .................. zł (słownie ...............................................................złotych) poprzez:

 • przekaz pocztowy na adres ..........................................................................…. [wypełnić jeśli dotyczy]

 • na rachunek bankowy o numerze: ...................................................................................................... [wypełnić jeśli dotyczy],

Jednocześnie, oświadczam, że zakupiony Produkt/y, a tym samym zawarta umowa sprzedaży są bezpośrednio związane z prowadzoną przeze mnie działalnością gospodarczą, ale nie posiadają one dla mnie charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przeze mnie działalności gospodarczej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zgodnie z art. 38a ustawy o prawach konsumenta.

 

Na dowód tego wymieniam poniżej PKD dla mojej działalności gospodarczej znajdujące się w CEIDG:

 1. 1. PKD NR …………………………… Opis: ……………………………………………………………………

  2. PKD NR …………………………… Opis: ……………………………………………………………………

  3. PKD NR …………………………… Opis: ……………………………………………………………………

  4. PKD NR …………………………… Opis: ……………………………………………………………………

  5. PKD NR …………………………… Opis: ……………………………………………………………………

  6. PKD NR …………………………… Opis: ……………………………………………………………………

  7. PKD NR …………………………… Opis: ……………………………………………………………………

   

Data: _____________________ Podpis: _____________

Opublikowano: