Jeśli nie znalazłeś potrzebnej części lub szukasz używanego elementu - napisz! Posiadamy na stanie tysiące części - na pewno pomożemy!
Twój koszyk 0 zł
Kategorie
PL / zł

Comarch iSklep24 | REKLAMACJE

GWARANCJA I SERWIS

 

 1. Produkty nowe dostępne w Sklepie objęte są 24 miesięczną gwarancją producenta.

 2. W przypadku wykrycia wady w Produkcie, należy skontaktować się ze Sprzedawcą.

 3. Na Produkty używane dostępne w Sklepie, Sprzedawca udziela 24 miesięcznej gwarancji.

 4. Okres gwarancji rozpoczyna swój bieg od momentu wydania Produktu Klientowi.

 5. Gwarancja obejmuje: zwrot zapłaconej ceny, wymianę Produktu na nowy bądź jego naprawę.

 6. Sprzedawca ustosunkuje się do kompletnego zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni od dnia jego otrzymania i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu na jego na adres e-mail.

 7. W razie pozytywnego rozpatrzenia reklamacji złożonej z tytułu gwarancji, w wyniku której wadliwy Produkt został wymieniony na nowy lub dokonano istotnych napraw, termin gwarancji biegnie od nowa od momentu dostarczenia wymienionego lub naprawionego Produktu.

 8. W przypadku dokonywania wymiany pojedynczej części będącej elementem Produktu, termin gwarancji biegnie od nowa w zakresie tej części.

 9. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikających z przepisów o rękojmi konsumenckiej.

REKLAMACJE, RĘKOJMIA KONSUMENCKA

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego za niezgodność z Umową Sprzedaży Produktów zakupionych przez Klienta, a także stosownie do przepisów Ustawy o prawach konsumenta i art. 556 i następne Kodeksu Cywilnego.

 2. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Produkt wolny od wad.

 3. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta za wady w zakresie określonym w Kodeksie cywilnym, jeżeli Produkt ma wadę fizyczną lub prawną.

 4. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Klienta (imię
  i nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail), przedmiot reklamacji (np. rodzaj
  i datę wystąpienia wady, dane pojazdu w którym element został zamontowany oraz informację o warsztacie samochodowym, który ów montaż wykonał) oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia.

 5. Reklamacja powinna zostać przesłana na adres e-mail Sprzedawcy podany
  w niniejszym Regulaminie.

 6. Sprzedawca ustosunkuje się do kompletnej reklamacji w terminie do 14 dni
  od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu na adres e-mail składającego reklamację.

 7. Sprzedawca będzie przetwarzał dane osobowe Klienta w celu rozpatrzenia reklamacji.

 8. Klient może skorzystać z formularza reklamacji stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu, może także skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie w celu zgłoszenia reklamacji i uzyskania informacji na temat procesu jej rozpatrzenia.

 9. W przypadku Klienta będącego Konsumentem koszty reklamacyjne ponosi Sprzedawca, w szczególności koszty dostarczenia Produktu do Sprzedawcy, jak i ponownego odesłania go do Klienta przez Sprzedawcę.

 10. Sprzedawca informuje, że reklamacja obejmuje jedynie produkty zakupione u Sprzedawcy, a następnie zamontowane w wyspecjalizowanym warsztacie samochodowym.

Reklamacja nie obowiązuje gdy:

a) Przeznaczenie produktu zostało zmienione bez wiedzy i zgody Sprzedawcy.

b) Produkt był narażony na działanie w nieodpowiednich warunkach fizycznych lub elektrycznych

c) Produkt był zainstalowany, używany, przechowywany niezgodnie z przeznaczeniem.

d) Produkt został uszkodzony na skutek działania czynników zewnętrznych, na które Sprzedawca nie miał wpływu, takich jak: zalanie, uszkodzenie mechaniczne, pożar itp.

e) Produkt był naprawiany lub podlegał konserwacji przez kogokolwiek innego niż wyspecjalizowany warsztat samochodowy lub osoby upoważnione przez Sprzedawcę.

f) numer seryjny urządzenia (jeśli był nadany) lub plomba reklamacyjna zostały zmienione, usunięte lub uszkodzone.

g) wystąpiło naturalne zużycie

Rękojmia konsumencka, zgodność towaru z umową

Uprawnienia wynikające z rękojmi konsumenckiej przysługują kupującemu wówczas, gdy otrzymany towar jest niezgodny z zawartą umową.  

Towar jest zgodny z umową, jeżeli w zgodzie jej postanowieniami będą pozostawały w szczególności: 

 1. opis towaru, jego rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność, a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi – również kompatybilność, interoperacyjność i dostępność aktualizacji;  

 2. przydatność towaru do szczególnego celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę, a sprzedawca to zaakceptował

Ponadto, aby towar mógł zostać uznany za zgodny z umową, powinien on: 

 1. nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk

 2. występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi – również funkcjonalność i kompatybilność, jakie są typowe dla towaru tego rodzaju i których kupujący może zasadnie oczekiwać

 3. być dostarczany z akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia kupujący może rozsądnie oczekiwać (np. gdy są one potrzebne do prawidłowego uruchomienia lub zamontowania towaru) 

 4. być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które sprzedawca udostępnił kupującemu przed zawarciem umowy, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru. 

W przypadku, gdy dostarczony towar nie będzie spełniał choćby jednego z powyższych kryteriów, jego kupującemu będą przysługiwały uprawnienia wynikające z rękojmi konsumenckiej.  

W przypadku niezgodności towaru z umową, kupujący będzie mógł podjąć następujące działania: 

 • zażądać naprawy lub wymiany towaru niezgodnego z umową 

 • złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny towaru albo odstąpieniu od umowy  

Naprawa lub wymiana towaru  

Kupujący może zażądać od sprzedawcy naprawy lub wymiany niezgodnego towaru.  

Wobec żądania kupującego, sprzedawca ma prawo do dokonania wymiany towaru zamiast żądanej przez kupującego naprawy i na odwrót, jeśli: 

 1. realizacja żądania kupującego jest niemożliwa (przykładowo, pozyskanie przez sprzedawcę nowego egzemplarza towaru na potrzeby wymiany jest niemożliwe z powodu zakończenia produkcji tego towaru) albo 

 2. realizacja żądania kupującego wymagałaby poniesienia przez sprzedawcę nadmiernych kosztów 

W przypadku gdy zarówno wymiana, jak i naprawa towaru będą niemożliwe albo będą wiązały się z nadmiernymi kosztami, sprzedawca będzie mógł odmówić realizacji obu tych żądań.

W przypadku realizacji przez sprzedawcę żądania wymiany lub naprawy towaru, sprzedawca określi i ustali z kupującym czas potrzebny na dokonanie naprawy czy wymiany.

Koszty dostarczenia Produktu do Sprzedawcy, jak i ponownego odesłania go do Klienta przez Sprzedawcę ponosi sprzedawca.

Obniżenie ceny lub odstąpienie od umowy 

Zamiast żądania wymiany lub naprawy towaru niezgodnego z umową, kupujący może złożyć sprzedawcy oświadczenie o obniżeniu jego ceny albo odstąpić od umowy (czyli dokonać jego zwrotu. Podjęcie tych działań będzie jednak możliwe dopiero wówczas, gdy wystąpi co najmniej jedna z następujących sytuacji: 

 1. sprzedawca odmówił zarówno wymiany, jak i naprawy towaru z uwagi na niemożliwość dokonania obu tych czynności albo ich nadmierną kosztowność; 

 2. sprzedawca nie usunął niezgodności towaru z umową zgodnie z przepisami o realizacji naprawy lub wymiany towaru (np. nie usunął niezgodności w rozsądnym czasie); 

 3. podjęta przez sprzedawcę próba usunięcia niezgodności zakończyła się niepowodzeniem (np. gdy w ramach wymiany sprzedawca dostarczył towar wadliwy albo nie usunął wady towaru pomimo podjęcia próby jego naprawy) 

 4. brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy; 

 5. z oświadczenia sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla kupującego (np. gdy w wiadomości mailowej wyznaczy nieadekwatnie długi termin wymiany/naprawy). 

W przypadku, gdy kupujący zdecyduje się złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny, wskazana przez niego obniżona cena powinna być proporcjonalna do zakresu obniżenia wartości towaru na skutek wystąpienia niezgodności.

Po otrzymaniu oświadczenia kupującego, sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie zwrócić mu różnicę pomiędzy ceną pierwotną a ceną obniżoną (maksymalny termin na dokonanie zwrotu wynosi 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia).  

Jeżeli zamiast obniżenia ceny kupujący zdecyduje się odstąpić od umowy, powinien on złożyć sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu (podobnie jak przy obniżeniu ceny, oświadczenie to może mieć dowolną formę). Po złożeniu oświadczenia: 

 • kupujący niezwłocznie odsyła towar na koszt sprzedawcy; 

 • sprzedawca zwraca kupującemu cenę towaru w terminie maksymalnie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania. 

Odstąpienie od umowy przez kupującemu nie będzie możliwe wówczas, gdy niezgodność towaru z umową będzie nieistotna.

Sprzedawca ponosił odpowiedzialność za niezgodność towaru z umową, która ujawni się w terminie 2 lat od dnia jego dostarczenia.

 

We wszystkich kwestiach zastosowanie ma prawo polskie.

Pełna treść Ustawy o prawach konsumenta:

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2014/827/1

Opublikowano: